ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

HIỆP ĐỊNH GIỮA NHẬT BẢN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ (VJEPA)

15/ 03/ 2022

Giới thiệu chung

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) được ký kết ngày 25 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2009. Nội dung tổng thể của Hiệp định bao gồm nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và cải thiện môi trường doanh nghiệp cũng như sự di chuyển của thể nhân.

Theo đó, vào năm cuối cùng của lộ trình cắt giảm thuế (năm 2026), tức là sau 16 năm thực hiện Hiệp định này, Việt Nam đã cam kết xóa bỏ 90,64% số dòng thuế; tại thời điểm Hiệp định có hiệu lực, 29,14% số các dòng thuế đã được xóa ngay. Còn lại là ô tô CKD và các dòng nhạy cảm giữ nguyên mức thuế cơ bản hoặc không giảm, chiếm tỷ trọng 9% đối với các nhóm gồm rượu thuốc lá, một số sản phẩm hóa chất, thuốc nổ, cao su, bông, thép…

Văn kiện Hiệp định

Nội dung hiệp định

Phụ luc 1: Cam kết về thuế quan (tiếng Anh)

Phụ lục 2: Quy tắc cụ thể mặt hàng (tiếng Anh)

Phụ lục 3: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ  (tiếng Anh)

Phụ lục 4: Dịch vụ tài chính  (tiếng Anh)

Phụ lục 5: Cam kết về dịch vụ  (tiếng Anh)

Phụ lục 6: Ngoại lệ về tối huệ quốc  (tiếng Anh)

Phụ lục 7: Di chuyển thể nhân  (tiếng Anh)

Các văn bản khác

Thỏa thuận thực thi hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản  (tiếng Anh)

Hiệp định về Tự do, Xúc tiến, Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Nhật Bản  (tiếng Anh)