ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Văn bản quy phạm pháp luật

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1392/QĐ-BNN-TT 2021/04/02

Quyết định 1392/QĐ-BNN-TT 2021 Phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

46/2022/NĐ-CP 2022/07/13

Nghị định 46/2022/NĐ-CP được Chính phủ sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi, trong đó, quy định 09 trường hợp thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng

911/QĐ-TTg 2022/07/29

Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thuỷ sản giai đoạn 2021-2030: liên quan đến Chấm dứt việc sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thuỷ sản

667/QĐ-TTg 2022/06/02

Quyết định số 667/QD-TTg phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

3117/QĐ-BNN-TY 2022/09/11

Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý

2732/QĐ-BNN-CN 2022/07/19

Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý

3156/QĐ-BNN-TT 2022/08/19

Quyết định 3156/QĐ-BNN-TT năm 2022 tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng

858/QĐ-TTg 2022/07/20

Quyết định 858/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030

942-QĐ-TTg 2022/08/05

Quyết định: Phê duyệt kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030

3573/QĐ-BNN-BVTV 2022/09/21

Quyết định: Về việc công bố thủ tục hành chính được sưa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1625/QĐ-BNN-TT 2022/05/09

Quyết định: Ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2022 

 
13/2022/QĐ-TTg 2022/05/09

Quyết định: Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

 
19-NQ/TW 2022/06/16

Nghị Quyết: Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 
2258/QĐ-BNN-HTQT 2022/06/23

Quyết định: Thành lập Nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về Lúa gạo

 
667/QD-TTg 2022/06/02

Quyết định: Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

 
 1   2  3  4