Ban thư ký PSAV

Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV)
STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn Giám đốc ndatuan@gmail.com
2 Phạm Thị Hồng Hạnh Quản lý hhanh.htqt@mard.gov.vn
3 Đinh Phạm Hiền Chuyên viên phụ trách hiendp.htqt@mard.gov.vn
4 Ngô Duy Hải Chuyên viên phụ trách haind.htqt@mard.gov.vn
5 Nguyễn Chí Hiếu Cán bộ điều phối hieu@growasia.org
6 Vũ Thu Giang Cán bộ PSAV giang@psav-mard.org.vn
7 Cao Thị Thanh Thùy Thư ký thanhthuy@psav-mard.org.vn
8 Hoàng Minh Thái Cán bộ truyền thông thai.htqt@mard.org.vn
9 Nguyễn Thị Hồng Thủy Kế  toán nguyenhongthuy08@gmail.com
Giới thiệu