ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Ban thư ký PSAV

Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV)
STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn Giám đốc tuannda.htqt@mard.gov.vn
2 Phạm Thị Hồng Hạnh Quản lý hhanh.htqt@mard.gov.vn
3 Đinh Phạm Hiền Chuyên viên phụ trách hiendp.htqt@mard.gov.vn
4 Ngô Duy Hải Chuyên viên phụ trách haind.htqt@mard.gov.vn
5 Nguyễn Chí Hiếu Cán bộ điều phối hieu@growasia.org
6 Bùi Ngọc Anh Thư ký ngocanh.htqt@mard.gov.vn
7 Cao Thị Thanh Thùy Thư ký thanhthuy@psav-mard.org.vn
8 Hoàng Minh Thái Cán bộ truyền thông thai.htqt@mard.org.vn
9 Nguyễn Thị Hồng Thủy Kế  toán nguyenhongthuy08@gmail.com