ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Ban thư ký PSAV

Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV)
STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn Giám đốc tuannda.htqt@mard.gov.vn
2 Phạm Thị Hồng Hạnh Quản lý hhanh.htqt@mard.gov.vn
3 Đinh Phạm Hiền Chuyên viên phụ trách hiendp.htqt@mard.gov.vn
4 Ngô Duy Hải Chuyên viên phụ trách haind.htqt@mard.gov.vn
5 Nguyễn Cẩm Thúy Cán bộ điều phối thuy@growasia.org
6 Bùi Ngọc Anh Cán bộ PSAV ngoc.anh@psav-mard.org.vn
7 Hoàng Minh Thái Cán bộ PSAV thai.htqt@mard.org.vn
8 Nguyễn Thị Hồng Thủy Kế  toán nguyenhongthuy08@gmail.com