ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - HÀN QUỐC (VKFTA)

15/ 03/ 2022

Giới thiệu chung

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết ngày 5/5/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015. So với FTA ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), trong VKFTA Việt Nam và Hàn Quốc dành thêm nhiều ưu đãi cho nhau trong cả lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Tuy nhiên, VKFTA không thay thế AKFTA mà cả hai FTA này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử dụng FTA nào có lợi hơn.

Diễn tiến:

  • 6/8/2012: Hai bên khởi động đàm phán;
  • 8/2012 – 12/2014: Hai bên đã tiến hành 8 vòng đàm phán chính thức và 8 phiên họp giữa kỳ, họp cấp Trưởng đoàn đàm phán,
  • 10/12/2014: Hai bên ký kết Biên bản thỏa thuận về kết thúc đàm phán VKFTA,
  • 29/3/2015: Hai bên ký tắt VKFTA, hướng tới ký kết chính thức Hiệp định trong vòng 6 tháng đầu năm 2015,
  • 5/5/2015: Hai bên ký chính thức VKFTA

Văn kiện Hiệp định

Nội dung Hiệp định

Lời mở đầu

Chương 1: Các điều khoản chung

Chương 2: Đối xử quốc gia và tiếp cận thị trường hàng hóa

Chương 3: Quy tắc xuất xứ và quy trình cấp xuất xứ

Chương 4: Thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại

Chương 5: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật

Chương 6: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Chương 7: Các biện pháp phòng vệ thương mại

Chương 8: Thương mại dịch vụ

Chương 9: Đầu tư

Chương 10: Thương mại điện tử

Chương 11: Cạnh tranh

Chương 12: Sở hữu trí tuệ

Chương 13: Hợp tác kinh tế

Chương 14: Minh bạch hóa

Chương 15: Giải quyết tranh chấp

Chương 16: Ngoại lệ

Chương 17: Các điều khoản thể chế và các điều khoản cuối cùng

Các văn bản khác:

Thỏa thuận thực thi về hợp tác kinh tế theo quy định của Chương 13 Hiệp định VKFTA