ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)

15/ 03/ 2022

Giới Thiệu Chung

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết ngày 08 tháng 03 năm 2018 tại thành phố Santiago, Chi-lê.

CPTPP chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với Mê-hi-cô, Nhật Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, Ca-na-đa và Ốt-xtrây-lia. Đối với Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. Hiệp định sẽ có hiệu lực đối với Bru-nây, Chi-lê, Ma-lai-xia và Pê-ru 60 ngày sau khi các nước này hoàn tất thủ tục phê chuẩn hiệp định.

Sau khi hiệp định được hoàn tất ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại Tokyo, Nhật Bản, lời văn của Hiệp định đã trải qua quá trình rà soát pháp lý, dịch thuật và xác thực. Các phiên bản bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha của văn kiện CPTPP được xác thực về mặt pháp lý đã được công bố ngày 21 tháng 02 năm 2018. Văn kiện Hiệp định bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự khác biệt, bản tiếng Anh sẽ được áp dụng. 

Nội Dung Hiệp Định

Lời văn hiệp định

Lời mở đầu

Chương 1: Các điều khoản ban đầu và các định nghĩa chung  

Chương 2: Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường hàng hoá

Chương 3: Quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ

Chương 4: Dệt may

Chương 5: Quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại

Chương 6: Phòng vệ thương mại

Chương 7:  Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS)

Chương 8: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT)

Chương 9: Đầu tư

Chương 10: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới

Chương 11: Dịch vụ tài chính

Chương 12: Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh

Chương 13: Viễn thông

Chương 14: Thương mại điện tử

Chương 15: Mua sắm của Chính phủ

Chương 16: Chính sách cạnh tranh

Chương 17: Doanh nghiệp Nhà nước và độc quyền chỉ định

Chương 18: Sở hữu trí tuệ

Chương 19: Lao động

Chương 20: Môi trường

Chương 21: Hợp tác và xây dựng năng lực

Chương 22: Nâng cao sức cạnh tranh và thuận lợi hoá hoạt động kinh doanh

Chương 23: Phát triển

Chương 24: Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương 25: Hội tụ phương pháp hoạt định chính sách thương mại

Chương 26: Minh bạch hoá và chống tham nhũng

Chương 27: Các điều khoản hành chính và thể chế

Chương 28: Giải quyết tranh chấp

Chương 29: Các ngoại lệ và các điều khoản chung

Chương 30: Các điều khoản cuối cùng

Phụ Lục 2D - Cam Kết Hàng Hoá Của Các Nước

Phụ lục 3 và 4 – Quy tắc xuất xứ và Dệt may

Phụ lục 3-D: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng

Phụ lục 4-A: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng dệt may

Tiểu Phụ lục 1 của Phụ lục 3-D: Các điều khoản liên quan đến Quy tắc xuất xứ cụ thể cho phương tiện và bộ phận của phương tiện

Tiểu phụ lục 1 của Phụ lục 4-A: Các mặt hàng của danh mục nguồn cung thiếu hụt (Tạm thời) (Cố định)

Phụ lục I - Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư: Các biện pháp không tương thích (NCM)

 

Phụ lục II - Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư: Các biện pháp không tương thích (NCM)

Phụ lục III - Dịch vụ tài chính: Các biện pháp không tương thích

Phụ lục IV - Doanh nghiệp nhà nước và độc quyền chỉ định

Phụ lục 12 - Nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh

Phụ lục 15A - Mua sắm của Chính phủ