ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Dự án Thúc đẩy Hợp tác APEC về Năng lượng Sinh khối Bền vững từ Chất thải Nông nghiệp

20/ 12/ 2023

Vụ Hợp tác quốc tế,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Thư ký APEC đang tìm kiếm các đề xuất cung cấp Dịch vụ tư vấn để hỗ trợ thực hiện ATC 02 2023A – Dự án Thúc đẩy Hợp tác APEC về Năng lượng Sinh khối Bền vững từ Chất thải Nông nghiệp. Vui lòng tham khảo chi tiết trong Yêu cầu Đề xuất (RFP) đính kèm để biết thông tin của bạn. Nếu bạn quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ, vui lòng gửi RFP của bạn đến địa chỉ email được chỉ định của chúng tôi không muộn hơn 5 giờ chiều (giờ Việt Nam) ngày 10 tháng 01 năm 2024.

Để biết thêm thông tin, bấm vào đây