Danh mục

Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

07/ 08/ 2020

Ngày 31/7/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 72/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 05/8/2017  về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Thông tư 72/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 08 năm 2020.

Thông tư 72/2020/TT-BTC có căn cứ ‘Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan’. Nghị định số 67/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 10 tháng 8 năm 2020.

Theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP từ ngày 10/8/2020 quy định rõ 5 điều kiện để được công nhận kho ngoại quan; quy định về vị trí đặt và thiết bị phục vụ ở cửa hàng miễn thuế(camera, phần mềm quản lý hải quan…); cũng quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, các trường hợp tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.