Danh mục

PSAV - CẦU NỐI ‘‘CÔNG-TƯ’ THÚC ĐẨY THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH MỚI

16/ 12/ 2020

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký quyết định số 4868/QĐ-BNN-HTQT ngày 01/12/2020 Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Đối tác phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030 nhằm tiếp tục duy trì, kiện toàn tổ chức và tăng cường vai trò cầu nối ‘Công-Tư’ quan trọng của PSAV sau 10 năm thành lập và phát triển.

Bà Phạm Hồng Hạnh, đại diện ban thư ký PSAV trình bày kế hoạch hoạt động của PSAV giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030 tại Hội nghị toàn thể và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập PSAV.

Kế hoạch hoạt động của Đối tác phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030 đã nêu rõ mục tiêu, định hướng phát triển của PSAV 5 năm tới và tầm nhìn 2030, cụ thể:

Mục tiêu tổng quát: 

Hỗ trợ và tham gia thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, năng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nông thôn mới phồn vinh và văn minh, nông dân giàu có; cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, sử dụng hiệu quả và bảo vệ bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Mục tiêu cụ thể:

  • Hỗ trợ hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn trong biệc thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh xây dựng và áp dụng, thực hành tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.
  • Tăng cường quan hệ đối tác giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT, chính quyền địa phương với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ, doanh nghiệp và nông dân… để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
  • Liên kết các tổ chức công, tư trong lĩnh vực nông nghiệp để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản, đặc biệt đối với nông sản chủ lực của Việt Nam.
  • Đóng góp xây dựng phương thức quản lý phát triển nông nghiệp bền vững dựa trên cơ sở khoa học và sự chấp hành của các đối tác thành viên.
  • Phổ biến thông tin được cập nhật, đáng tin cậy về canh tác và phát triển nông nghiệp bền vững.

Trong Quyết định cũng nêu rõ hoạt động của Ban thư ký PSAV và 8 nhóm công tác PPP cho các ngành hàng: cà phê; chè; hồ tiêu; rau quả; gạo; hóa chất nông nghiệp; chăn nuôi và thủy sản.  

Khung kế hoạch hoạt động 5 năm 2021-2025 tại Phụ lục kèm theo quyết định.

Toàn văn Quyết định 4868/QĐ-BNN-HTQT ngày 01/12/2020 trên trang tin điện tử của PSAV: http://psav-mard.org.vn.