Danh mục

Họp tham vấn lần 2 về Kế hoạch hoạt động của PSAV giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030

24/ 07/ 2020

Sáng ngày 22 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030 do ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự của gần 30 đại diện thành viên, đối tác khối tư các Nhóm công tác PPP trực thuộc PSAV, Ban Thư ký PSAV, Vụ Hợp tác quốc tế và một số đơn vị có liên quan khác.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn đã tổng kết về một số kết quả đạt được của PSAV từ khi thành lập tới nay. Một số hoạt động trọng tâm của PSAV trong giai đoạn tới bao gồm (i) Đề xuất, tham mưu chính sách (như xây dựng tài liệu NSC sản xuất bền vững, mã số vùng trồng...); (ii) Xây dựng, đề xuất dự án hợp tác công-tư (mô hình canh tác bền vững, nâng cấp thúc đẩy chuỗi giá trị gắn với thương hiệu, chế biến, công nghệ số...); (iii) Tháo gỡ khó khăn chính sách, kết nối nhà đầu tư với khu vực công, địa phương...

Nhằm xây dựng một cơ chế phối hợp hiệu quả giữa hai khối Công - Tư, giải quyết các vấn đề cốt lõi của ngành hàng và thúc đẩy hợp tác PPP trong nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện đang xây dựng Dự thảo Kế hoạch hoạt động của PSAV, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030.

Tại buổi họp, các đại biểu đã được nghe trình bày báo cáo tóm tắt về dự thảo Kế hoạch hoạt động của PSAV, giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030, thảo luận và đưa ra một số ý kiến góp ý cho Dự thảo trong đó tập trung vào thảo luận 3 vấn đề chính (i) Kiến nghị ưu tiên trọng tâm hoạt động trong thời gian tới của PSAV; (ii) Điều chỉnh về cơ cấu, tổ chức của các Nhóm PPP ngành hàng thuộc PSAV; (ii) Đề xuất cơ chế hoạt động, hài hòa lợi ích giữa các bên (thành lập 1 nhóm thư ký trong PSAV tư vấn, hỗ trợ thêm các đơn vị chủ trì; điều phối các bên liên quan, cách thức phân bổ nguồn lực, liên kết cả chuỗi, đảm bảo đầy đủ vai trò của doanh nghiệp, địa phương, nông dân cùng phối hợp; tổng hợp đề xuất của các Cục, Vụ báo cáo lãnh đạo Bộ bố trí 1 dòng ngân sách cho hoạt động PPP; v.v...).

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên, đối tác của PSAV. Ban Thư ký PSAV sẽ tiếp tục phối hợp với nhóm tư vấn, Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP trực thuộc PSAV rà soát, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên và đối tác PSAV chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hoạt động của PSAV, giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030 để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt./.