Danh mục

Công bố Khung chính sách phát triển Việt Nam

05/ 12/ 2018

Tại Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam, ngày 5/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Khung chính sách phát triển kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (ngồi bên phải) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguễn Chí Dũng (ngồi bên trái) công bố Khung Chính sách phát triển

Mục tiêu của việc xây dựng Khung chính sách phát triển kinh tế Việt Nam là nhằm giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan và công chúng một cách khái quát, ngắn gọn những thông tin quan trọng, thiết thực về tình hình kinh tế Việt Nam hiện tại và chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm sắp tới, đưa ra thông điệp rõ ràng về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, huy động các nguồn lực cho phát triển.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh, đây là sáng kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm xây dựng một tài liệu tham khảo ngắn gọn về Khung chính sách phát triển kinh tế Việt Nam, dựa trên cơ sở các Văn kiện của Đảng (Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các Nghị quyết Trung ương: Nghị quyết Trung ương 4 về Tái cơ cấu kinh tế; các Nghị quyết trung ương 5 về Phát triển kinh tế tư nhân, Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đổi mới DNNN; Nghị quyết trung ương 6 về Đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị…); các Nghị quyết, Quyết định của  Quốc hội và Chính phủ (Nghị quyết 01 (2018) về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các Nghị quyết 19 (2015-2016-2017) về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; Nghị quyết 35 (2016) về hỗ trợ doanh nghiệp; Nghị quyết 64 (2016) về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 12; Nghị quyết 24 (2016) của Quốc hội về Tái cơ cấu kinh tế; Quyết định 339 (2016) về Đề án Tái cơ cấu kinh tế…); và Định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam qua các báo cáo nghiên cứu, nhất là Báo cáo Việt Nam 2035).

Trong quá trình xây dựng ấn phẩm này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được nhiều góp ý quý giá của các bộ/ngành, các cơ quan liên quan, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; cũng như sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và Đại sứ quán Úc.

“Vì vấn đề chính sách phát triển kinh tế là chủ đề rất rộng nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ nêu một số nét chính, có ý nghĩa quan trọng làm nên Khung chính sách chung, với một tầm nhìn dài hạn về phát triển nhanh và bền vững. Trong trung hạn, trên cơ sở tận dụng những cơ hội mà CMCN 4.0 mang lại, tập trung nỗ lực cho việc tạo ra những động lực tăng trưởng mới”, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh khẳng định.