ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội nghị Bộ trưởng về Chuyển đổi số trong hệ thống lương thực, thực phẩm liên khu vực

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Tăng trưởng châu Á (Grow Asia) và Liên minh Hành động về lương thực, thực phẩm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (FAA) đồng chủ trì, nhằm học hỏi kinh nghiệm thành công trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong nông nghiệp, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về hướng dẫn của khu vực và nhiều quốc gia trong việc huy động nguồn lực đầu tư mang tính xúc tác và cùng nhau thực hiện hành động chung.

Nhận lời tham dự Hội nghị này, xin vui lòng thông báo cho Ban Thư ký PSAV ông Hoàng Minh Thái, ĐT: +84 977466988, Email: thai.htqt@mard.gov.vn; ông Bùi Ngọc Anh, ĐT: +84 0932130893, email: psav.office@psav-mard.org.vn). 

 

SỰ KIỆN KHÁC

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản

Hội thảo Vai trò của Hợp tác công - tư trong triển khai Đề án 1 triệu Ha Lúa ĐBSCL

Hội thảo Tầm nhìn và Đối thoại PPP Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Hội thảo Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Hội thảo triển vọng hợp tác Công- Tư (PPP) trong phát triển ngành rau quả Việt Nam