ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam

Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) sẽ tổ chức Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam như sau:

  • Thời gian: từ 13.30 – 17.00, thứ Sáu ngày 8 tháng 10 năm 2021
  • Địa điểm: Phòng 102 B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt
  • Mục đích cuộc họp: Tổng kết các hoạt động thực hiện trong năm 2021; trao đổi và đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn, tồn tại trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu trong bối cảnh covid-19; định hướng kế hoạch thực hiện năm 2022
 

SỰ KIỆN KHÁC

Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) 2021 “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”

Họp hội nghị toàn thể ISG 2020

Họp Hội nghị toàn thể và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)

Họp trưởng nhóm khối Công các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV)

Họp tham vấn lần 2 về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030