Họp thường niên Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV)

Thời gian: từ 13:00 đến 17:00 ngày 09/01/2018 (thứ Ba)

Địa điểm: Khách sạn Majestic Sài Gòn, số 1 Đồng Khởi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Chủ trì: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh và bà Glotin Martinez Marion Elisabeth Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yara Việt Nam

Nội dung: (i) Cập nhật và đánh giá tình hình hoạt động của các Nhóm công tác PPP ngành hàng trong năm 2017; (ii) Thông qua kế hoạch hoạt động của PSAV 2018; (iii) Đối thoại giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với các thành viên PSAV (chương trình Họp dự kiến đính kèm).

Tài liệu hội thảo

Danh mục