Họp nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp

Thời gian: 22/4/2016

Địa điểm: Khách sạn Novotel Saigon Center, thành phố Hồ Chí Minh

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Danh mục