Hội nghị bàn tròn về kinh doanh nông nghiệp toàn diện trong khu vực Đông Nam Á

Thời gian: 23-24 tháng 9 năm 2015

Địa điểm: Thành phố Hồ Chính Minh, Việt Nam

Đơn vị tổ chức: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đối tác Tăng trưởng châu Á phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Chương trình quyên góp toàn cầu cho phát triển nông nghiệp (GDPRD), Sáng kiến đổi mới hệ thống lương thực Úc, Sáng kiến thay đổi biển (the Seas of Change Initiative)

Liên hệ: info@inclusiveasia.org

Danh mục