Danh mục

HỖ TRỢ NGÂN SÁCH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

04/ 05/ 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa 70% ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Quy hoạch tổng thể; đồng thời, sẽ cho doanh nghiệp hoạt động trong khu được hưởng mức ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các ưu đãi khác theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Công nghệ cao.

Đối với vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngân sách Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng dựa trên các điều kiện cụ thể và dự án được phê duyệt. Tương tự, các nhiệm vụ tạo và phát triển công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ được ưu tiên triển khai. Các hình thức hợp tác, liên kết tổ chức sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa người sản xuất, các trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp để tăng cường năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng được hỗ trợ thực hiện…

Dự kiến, đến năm 2020, sẽ xây dựng được 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 08 khu đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; hình thành một số vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung vào các đối tượng như rau, hoa, cà phê, chè, thanh long, bò sữa, bò thịt, gia cầm, tôm và xây dựng các cơ sở pháp lý, mô hình tổ chức, nguồn nhân lực phục vụ quản lý và điều hành các hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng cao…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.