Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam

Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) sẽ tổ chức Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam như sau:

 

Danh mục