Danh mục

10 năm, GDP ngành nông nghiệp đạt bình quân 2,66%/năm

18/ 12/ 2018

Theo thống kê, trong 10 năm qua (2008 - 2017) tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt bình quân 2,66%/năm, riêng năm 2018 dự kiến đạt khoảng 3,4%; quy mô GDP năm 2017 gấp 1,25 lần năm 2008.

Trong đó, nông nghiệp và nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa, hướng tới phát triển theo xu thế hiện đại, bền vững. Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển khá toàn diện và đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, tăng năng suất và chất lượng, phát triển sản phẩm có lợi thế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững.

Theo thống kê, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản phát triển nhanh cùng với ứng dụng công nghệ mới để giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng. Đến năm 2017, cả nước có trên 6.500 doanh nghiệp chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản, chiếm 7% số doanh nghiệp cả nước.

Những năm qua đã có nhiều mô hình liên kết chuỗi từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo nguyên tắc tự nguyên, đồng thuận, chia sẻ lợi ích có hiệu quả đang được nhân rộng. Tổ chức sản xuất theo chuỗi đã trở thành giải pháp trọng tâm đổi mới mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp. Hợp tác xã đã được tổ chức lại và thành lập mới, đến nay đã có 13.152 hợp tác xã, 39 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp; tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn tăng nhanh trong 3 năm gần đây, khẳng định vai trò trung tâm thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng thống kê, năm 2017 đã có 1.955 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20% so với bình quân 3 năm 2014-2016. Nếu tính tất cả doanh nghiệp tham gia trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp thì đến tháng 9/2018 có trên 49.600 doanh nghiệp, chiếm 8% tổng doanh nghiệp cả nước, trong đó có 7.600 doanh nghiệp trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã bắt đầu tìm thấy các cơ hội thị trường ở lĩnh vực nông nghiệp.