Tổ công tác Tư nhân về Tăng trưởng Nông nghiệp Bền vững ở Việt Nam được thành lập vào tháng 5 năm 2010 trước khi được đặt tên lại là Đối tác về Nông nghiệp Bền vững ở Việt Nam (PSAV) vào năm 2015.

Quan hệ đối tác bao gồm hơn 60 đối tác từ các công ty toàn cầu và địa phương, các chính quyền tỉnh, viện nghiên cứu quốc gia, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.