Giới thiệu

Nhóm Công tác Công - Tư về Tăng trưởng Nông nghiệp Bền vững ở Việt Nam được thành lập vào tháng 5 năm 2010 trước khi được đổi tên thành Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (Partnership for Sustainable Agriculture in Vietnam, PSAV) vào năm 2015.

Nhóm công tác bao gồm hơn 60 đối tác thành viên là các công ty trong nước và nước ngoài, Cơ quan chính quyền các địa phương, Viện nghiên cứu quốc gia, các Tổ chức quốc tế và các Tổ chức phi chính phủ. Các nhóm công tác  của PSAV (các Nhóm công tác) tập trung vào 6 nhóm ngàng hàng và các vấn đề liên quan đến hóa chất nông nghiệp.  Ban thư ký điều phối thường trực đã được thành lập nhằm hỗ trợ các hoạt động của các Nhóm công tác PSAV. Trong thời gian tới, PSAV sẽ tập trung vào việc củng cố các dự án hiện có, rà soát các hoạt động của Nhóm công tác và xác định các lĩnh vực để tăng cường hợp tác. Các thách thức liên ngành như tài chính nông nghiệp sẽ được xem xét và các cơ hội mới sẽ được xác định.

Giới thiệu