Danh mục

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp tạo nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất

26/ 05/ 2020

Trong phiên thảo luận ngày 25/5/2020 liên quan đến Nghị quyết của Quốc hội kéo dài thời hạn miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025, các đại biểu tán thành việc tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm thuế nhưng cần có các thiết chế để chính sách nhân văn này thực sự phát huy tác dụng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Tại diễn đàn Quốc hội, thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2021 -2025, đa số đại biểu tán thành và nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết này nhằm hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy nông thôn phát triển.

Việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách Nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế. Với số thuế được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp.

Chính sách miễn, giảm thuế sử dụng là giải pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ; hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, theo giải trình của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng tại phiên thảo luận, đối với giai đoạn từ 2026 trở về sau, cần thiết phải có đánh giá tác động trong tổng thể các chính sách thuế liên quan đến bất động sản để đề xuất chính sách thuế chung đối với bất động sản bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội và bảo đảm tính khả thi.