Danh mục

Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

08/ 09/ 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 về “Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu” nhằm giúp các tổ chức, cá nhân được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). 

Phụ lục 1 của NĐ có 09 loại gạo thơm xuất khẩu sang EU được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch là: Jasmine 85, ST 5, ST20, Nàng Hoa 9, VĐ 20, RVT, OM 4900, OM 5451 và Tài nguyên Chợ Đào.

Nghị định 103/2020/NĐ-CP (gọi tắt NĐ103) quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang EU và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.

Về quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm, Chương II của NĐ103 nêu rõ chi tiết về: Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền chứng nhận, chứng nhận lại, hủy bỏ Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm. Nghị định cũng quy định về quy trình kiểm soát, kiểm tra vùng sản xuất chủng loại gạo trên đồng ruộng, đồng thời nêu cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thu hoạch, phơi, sấy, sơ chế, bảo quản, xay, xát, chế biến, đóng gói. Ngoài ra, chương II cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chứng nhận chủng loại gạo thơm, của tổ chức kiểm tra và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm trong việc hướng dẫn, thi hành Nghị định.

Nghị định 103/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký (04/9/2020), tuy vậy NĐ 103 cũng nêu rõ quy định chuyển tiếp, cụ thể: Gạo thơm được sản xuất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì hồ sơ đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm của tổ chức, cá nhân thực hiện theo điểm a, b khoản 1 Điều 7 Nghị định này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020; tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với thông tin khai báo, hồ sơ chứng nhận, chứng nhận lại chủng loại gạo thơm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.