Danh mục

MỤC TIÊU NĂM 2019: GDP ĐẠT 6,8%

22/ 06/ 2018

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 ngày 24/05/2018. Chỉ thị đặt ra mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt khoảng 6,8%.

Cụ thể, nhiệm vụ phát triển kinh tế: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước khoảng 6,8%; Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực theo hướng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; Bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, phát triển kinh tế tư nhân.

Chỉ thị cũng đặt ra các nhiệm vụ về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển giáo dục đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, phát triển văn hóa, thể dục thể thao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế.

Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 phấn đấu tỷ lệ huy động từ thuế, phí năm 2019 đạt khoảng 21%.