Danh mục

Mời gọi Đề xuất ý tưởng Quỹ đổi mới Nông nghiệp (AIF)

22/ 01/ 2021

Trong khuôn khổ Dự án ASEAN-Đức “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản bền vững tại ASEAN” với hoạt động “Xây dựng mô hình hợp tác công-tư liên kết theo chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ” được triển khai bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Cục Trồng trọt- Bộ NN&PTNT, Quỹ Đổi mới Nông nghiệp ASEAN (AIF) được thành lập nhằm thúc đẩy thực thi các sáng kiến đổi mới theo định hướng thị trường đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và bền vững.

ại Việt Nam, Quỹ AIF hỗ trợ các sáng kiến liên quan đến chuỗi giá trị vải thiều ở Bắc giang và chuỗi giá trị xoài ở Sơn La đang triển khai VietGAP.

Các lĩnh vực Quỹ AIF hỗ trợ gồm i) Sản xuất và chế biến; ii) Tiếp thị và tiếp cận thị trường, iii) Giải pháp kỹ thuật số; iv) Hợp tác trong chuỗi giá trị nông sản.

Quỹ AIF mời gọi các Tổ chức nông dân sản xuất quy mô nhỏ, Doanh nghiệp chế biến, Doanh nghiệp xuất khẩu, chuỗi bán lẻ, nhà cung cấp đầu vào và dịch vụ trong chuỗi giá trị nông sản quan tâm gửi bản Đề xuất ý tưởng đến địa chỉ email agrinnovationfund@giz.de

Thời hạn nộp Đề xuất Ý tưởng (Tiếng Anh hoặc tiếng Việt) là 17h00 ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Hướng dẫn, thông tin chi tiết về Quỹ AIF và Mẫu đề xuất ý tưởng vui lòng xem file đính kèm

Tài liệu đính kèm: Thông tin về quỹ, Câu hỏi thường gặp, Mẫu đề xuất ý tưởng