Danh mục

Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

07/ 08/ 2020

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2020 hướng dẫn cách xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 28/9/2020.

Việc xác định thiệt hại, bồi thường bảo hiểm nông nghiệp thực hiện theo hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp; doanh nghiệp bảo hiểm; cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tới việc xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP là đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT hướng dẫn xác nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm; hướng dẫn xác nhận bệnh động vật khi chưa đủ điều kiện công bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm; hướng dẫn xác nhận sinh vật gây hại thực vật khi chưa đủ điều kiện công bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm; đồng thời quy định trách nhiệm thi hành của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh./.